תנאי שימוש בשירותי מרכזייה בענן מבית אומניטלקום

1. הגדרות
"יום עסקים" – ימים א' עד ה', למעט ערבי חג, ימי חג וימי שבתון.


2. תקופת ההתקשרות וסיומה
1. תקופת התקשרות: ההתקשרות תתחיל ממועד חתימת הלקוח על הסכם זה ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים באומניטלקום לצורך חיבור הלקוח לשירות, לרבות אישור בקרת אשראי. לאחר קיום האמור, אומניטלקום תודיע ללקוח על המועד הצפוי לתחילת מתן השירות בפועל.
2. כל צד רשאי להודיע בכל עת על סיום ההתקשרות בהודעה בכתב של 30 יום מראש, מבלי שיידרש לנמק את החלטתו.
3. כל צד יהיה רשאי להביא את תקופת התקשרות זו לסיומה המוקדם, ללא צורך במתן הודעה מראש כאמור לעיל, מחמת כל אחד מאלו: (1) הפרתו היסודית על-ידי הצד השני, אשר לא תוקנה בתוך 5 ימים ממועד שניתנה עליה הודעה בכתב; ו/או (2) הפרה של צד, שלא תוקנה בתוך 15 ימים מיום שניתנה עליה הודעה בכתב.
4. התקנת ציוד באתר הלקוח תתבצע בתוך כ-14 ימי עסקים מיום קבלת הזמנת שירות חתומה, אלא אם כן ביקש הלקוח התקנה במועד מאוחר יותר או אם נדחתה ההתקנה בשל סיבה אשר לא בשליטתה של אומניטלקום.
5. אומניטלקום תשמור את הקלטות השיחות שבוצעו על ידי הלקוח עד 30 יום בלבד מתום תקופת ההסכם, מכל סיבה שהיא, או מהמועד שבו יבחר הלקוח להפסיק לשלם בעבור שירות ההקלטות; העברת ההקלטות לידי הלקוח תיעשה לפי דרישת הלקוח בכתב, בתמורה לתשלום בסך של 60 ₪ עבור עד 1G ו- 40 ₪ לכל עד 1G נוסף (כולל אמצעי האחסון). לאחר 30 יום כאמור, ככל שלא ביקש הלקוח לקבל לידיו את ההקלטות – יימחקו ההקלטות.
6. ניתוק שירות זמני: הלקוח יהיה רשאי לבקש בהודעה בכתב להפסיק את השירות לתקופה של עד שלושה חודשים, פעם אחת בכל 12 חודשים במהלך תקופת ההסכם. תקופת הניתוק תתואם בכתב ומראש עם החברה, ועם סיומה יתחדש ההסכם באופן אוטומטי, לרבות ביצוע התשלומים לפיו.


3. מחירים ותשלומים
1. מחירן של דקות שיחה/שליחת פקס' יהיה בהתאם למפורט בהצעה בכתב שנמסרה ללקוח. מחיר דק' שיחה/שליחת פקס' ליעדים / מספרים מיוחדים, לרבות שירותי פרימיום, יחויבו בנוסף לתעריף שיחה רגיל/תעריף שליחת פקס' רגיל, גם בתשלום נוסף הנקבע על ידי ספק השירות.
2. תשלום עבור זמן אוויר מחושב לפי שניה.
3. כל המחירים הנקובים בהזמנת שירות זו או בהצעה שנמסרה ללקוח אינם כוללים מע"מ אשר יתווסף לכל תשלום לפי הסכם זה, אלא אם כן צוין אחרת במפורש.
4. מינימום תשלום חודשי: 70 ש"ח.
5. תנאי תשלום: תשלום בכרטיס אשראי, אחת לחודש.
6. אם צוינו בהזמנה זו מחירים בערכים דולריים, הם ישולמו בשקלים חדשים, לפי שער הדולר היציג ביום הפקת החשבונית.
7. מחירן של תוספות, הרחבות ושדרוגים למכשירים או שירותים נוספים שאינם כלולים בהזמנת שירות זו ייקבעו על פי מחירון אומניטלקום ביום הזמנתם.
8. התשלום עבור רכישת ציוד, ובכלל זה חומרות/תוכנות, יבוצע קודם להגעת הציוד לאתר הלקוח. במידה ולקוח יבקש לעכב מסירת ציוד, החיוב יבוצע לכל המאוחר תוך 14 יום מעת הגעת הציוד לחברת אומניטלקום.
9. ביקור טכנאי באתר הלקוח לצורך התקנת הגדרות ייעודיות תחויב לפי שעות עבודת הטכנאי בפועל.
10. אומניטלקום רשאית לעדכן את המחירון מעת לעת, לפי שיקול דעתה, בהודעה ללקוח, לרבות בשל שינויים במדד המחירים לצרכן, שינויים בשער החליפין של מט"ח, עליה בעלויות השירותים ושינויים במחיריו של בעל רישיון אחר או כל סיבה אחרת.
11. בגין כל איחור בתשלום חשבון יחויב הלקוח בהפרשי הצמדה וריבית פיגורים כשיעורם בחוק, מהמועד שנקבע לתשלום לפי האמור לעיל ועד למועד התשלום בפועל.


4. תשתית וציוד קצה
1. כל העלויות הקשורות ברכיבי התשתית הנדרשים (לרבות הקישור לרשת האינטרנט) הינן בנפרד ועל חשבון הלקוח.
2. מוסכם בין הצדדים כי הזמנת השירות והמחירים הקבועים בה, אינם כוללים את התמורה המגיעה לאומניטלקום, או למי מטעמה, בעד רכישת רכיבי ו/או שירותי תשתית או כל חלק מהם או בעד רכישת ציוד הקצה להתקנה באתר הלקוח. האמור לעיל, יתבסס על הצעת מחיר נפרדת לרכישת רכיבי ו/או שירותי תשתית ו/או ציוד הקצה, בהתאם לצרכי הלקוח. הלקוח יהיה אחראי לקיומם של כל התנאים הנדרשים לצורך התקנת הציוד, לרבות מקום, נקודת חשמל, נקודת רשת (לצורך חיבור לאינטרנט) וכד'.
3. בגין מתן שירות תיקון תקלות בנסיבות בהן לא חלה על אומניטלקום האחריות לתיקונן, יחויב הלקוח בעלות שעת טכנאי על פי מחירון אומניטלקום ובהתאם לשעות הטכנאי שנדרשו לתיקון התקלה.
4. מובהר כי אומניטלקום רשאית לספק את שירות תיקון התקלות, ביצוע ההתקנות ומתן ההדרכות, בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה.
5. אומניטלקום תפעל לטיפול בקריאת שירות אשר הוזמנה מטעם איש הקשר המוסמך מטעמו של הלקוח לצורך דיווח ופתיחת קריאת שרות בגין תקלה, ואשר פרטיו רשומים בהזמנת השירות.
6. אומניטלקום לא תהיה אחראית כלפי הלקוח בגין נזקים ו/או עלויות שייגרמו במקרה של גניבת מכשירים ו/או שיחות טלפון מאתר הלקוח ו/או בכניסה מרחוק, גניבת פרטי כניסה למערכת ו/או גניבת שיחות מאפליקציות שמותקנות על מחשבים, טבלטים, טלפונים סלולריים וכו' של הלקוח. בכל מקרה של גניבת שיחות, הלקוח הוא זה שיישא במלוא התשלום בגין השיחות.
7. הובהר ללקוח שבמקרה של תקלה ו/או נפילת רשת האינטרנט באתר הלקוח (ו/או במקטע תשתית רלוונטי אחר), מערכת הטלפוניה תפסיק לעבוד עד לתיקון התקלה ברשת האינטרנט.


5. דרישות תאימות תשתית הלקוח
1. עבור כל שיחה במקביל נדרש רוחב פס מינימלי של לפחות kbs 55 סימטרי.
2. נקודת רשת (RJ-45) ונקודת חשמל פעילות בכל עמדה.
3. ידוע ללקוח כי אי תאימות של דרישות התשתית עלולה לפגוע בשירות ו/או באיכות השירות.


6. הוספת שירות SIM (שירות Smart-X)
1. לבקשת הלקוח, לאחר שאושרה על ידי אומניטלקום, תעמיד אומניטלקום לשימושו של הלקוח כרטיס/י SIM של אחד מספקי הסלולר בישראל והלקוח יהיה רשאי לעשות שימוש בכרטיס/י ה- SIM, בתקופת ההסכם, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף זה והסכם זה וכך ליהנות משירות ערך מוסף שמספקת אומניטלקום ללקוחות שירות המרכזיה בענן.
2. אומניטלקום היא הלקוח הרשום של שירות הסלולר במרשמי חברת הסלולר, והיא מעניקה ללקוח זכות שימוש בלבד בכרטיס ה- SIM ובמס' הטלפון הצמוד לו, לתקופת ההסכם כאמור לעיל. מובהר כי אומניטלקום רשאית, מעת לעת ולפי שיקול דעתה, לשנות ולהחליף את ספק שירותי הסלולר עמו קשורה אומניטלקום בהסכם ולנייד את מס' הסלולר לספק סלולר אחר, מבלי להודיע על כך ללקוח ומבלי שללקוח תהיה טענה בשל כך.
3. מחירי שירות Smart-X הינם כמפורט בטופס הצעת המחיר. השימוש בכל SIM מוגבל לשימוש סביר והוגן, של עד 3,000 דקות שיחה בישראל בלבד ועד 3,000 הודעות SMS בישראל בלבד.
4. הואיל והשירותים המסופקים על ידי אומניטלקום תלויים בתנאים ובמחירים המוצעים על ידי ספק שירותי הסלולר, הרי שאלה עשויים להשתנות מעת לעת. במקרה כאמור, תודיע על כך אומניטלקום ללקוח בהודעה של שבעה (7) ימי עסקים מראש.
5. שירות הקלטת שיחות המבוצעות באמצעות כרטיס ה-SIM יבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הסכם זה, בעניין הקלטת שיחות ובפרט בהתאם להוראות סעיפים ‎2.5 ו- ‎11.2 להסכם זה.
6. נדידה. בכל מקרה שהלקוח מעוניין לעשות שימוש בכרטיס ה- SIM מחוץ לגבולות מדינת ישראל, יש לפנות לשירות הלקוחות של אומניטלקום, להתעדכן על חבילות הנדידה המוצעות, ולרכוש את החבילה המתאימה לצרכיו של הלקוח ולמדינות היעד הרלוונטיות. חשוב להדגיש כי ככל שלא תירכש חבילת נדידה, לא ניתן יהיה לעשות שימוש בשירותי הגלישה בזמן השהות בחו"ל, ואילו שאר השימושים (ובפרט הוצאת וקבלת שיחות) יהיו בתעריפי אומניטלקום, כפי שישתנו מעת לעת. תעריפים אלה עלולים להיות גבוהים מאוד ולכן מומלץ שלא לעשות שימוש בכרטיס ה- SIM בחו"ל, ללא רכישת חבילת נדידה מתאימה. מובהר כי ככל שהלקוח מתכנן לשהות בהפלגות בים, עליו להודיע על כך לחברה ולבדוק מראש את המשמעויות, שכן במהלך הפלגה עלול כרטיס ה- SIM להיות לא זמין או להתחבר לרשתות סלולר שאינן כלולות ברשתות מדינות היעד שהזמין הלקוח, ולכן לא ייכללו בחבילת הנדידה, ועלולים להיות מחויבים בתעריפים גבוהים. האמור בפסקה הקודמת לעיל, עלול לקרות גם כאשר הלקוח שוהה בסמוך לגבול בין מדינות, שאז עלול כרטיס ה- SIM להתחבר לרשת סלולר של המדינה האחרת, ועל הלקוח לשים לב לכך ולהימנע משימוש בטלפון במקרה כאמור.


7. שירות תמיכה טכנית (IT)
1. ביכולתו של הלקוח, ולאחר שנמצא מתאים ואושר על ידי אומניטלקום, לרכוש בתמורה מידי אומניטלקום שירותי תמיכה טכנית למערך המחשוב של הלקוח ("שירותי IT").
2. שירות ה-IT אשר יסופקו על ידי אומניטלקום, יכלול אך ורק את מרכיבי השירות המופיעים בטופס הצעת המחיר, ויהיו כפופים להוראות ה-SLA המפורטים בה (ככל ומפורטים).
3. התמורה בעבור שירות ה-IT הינה כמפורט בטופס הצעת המחיר.
4. שירות ה-IT יסופק בין באמצעות הגעת נציג אומניטלקום לאתר הלקוח ו/או בתמיכה טלפונית מרחוק, השתלטות מרחוק או כל דרך אחרת, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי של אומניטלקום.
5. הלקוח יאפשר לאומניטלקום ולבאים מטעמה גישה מרחוק למערך המחשוב ו/או יאפשר לנציג אומניטלקום להיכנס לחצריו לצורך מתן שירות ה-IT, ו/או לשם בדיקת היתכנות למתן שירות ה-IT ללקוח.
6. שירותי ה-IT, מסופקים בעבור מערך המחשוב של הלקוח בלבד, ואינו כולל מתן שירות לתשתית ו/או לחומרה אשר ברשות הלקוח.
7. הלקוח ירכוש על חשבונו ואחריותו רישיונות, תוכנות, אפליקציות, ציוד קצה וחומרה, ויהיה האחראי הבלעדי כי בכל עת, כל עמדת מחשוב תחזיק ברישיונות המתאימים העדכניים ובתוקף בעבור כל תוכנה ו/או אפליקציה ו/או אנטי וירוס המתוקנות על גבי עמדת המחשוב. אומניטלקום לא תבדוק ולא תהיה אחראית לבדוק את מערך הרישיונות של הלקוח, והדבר יהיה באחריותו המלאה והבלעדית של הלקוח.
8. ידוע ללקוח כי אומניטלקום לא תספק שירות IT למערך מחשוב ו/או לתוכנות אשר יוודא לה כי הלקוח אינו מחזיק לגביהם ברישיונות תקפים ו/או שנעשה שימוש באמצעותו בתוכנות ו/או אפליקציות פרוצות ולא תהא ללקוח כל טענה ו/או תביעה כנגד אומניטלקום בגין האמור.
9. ידוע ללקוח כי שירותי תמיכה טכנית ניתנים על בסיס מאמץ, ולא ניתן להבטיח כי ניתן יהיה בכל עת לתקן כל תקלה ו/או לפתור כל בעיה, בכלל ו/או בלוח זמנים כלשהו. פתרון בעיות ותקלות תלוי במגוון גורמים, ובין היתר גורמים שאינם בהכרח בשליטת הלקוח ו/או אומניטלקום. לפיכך, אומניטלקום תפעל במטרה לספק את השירותים באופן מקצועי, ובהתאם להוראות ה- SLA שהוסכם עם הלקוח (ככל שהוסכם), אך היא אינה יכולה להתחייב לפתרון כל בעיה ו/או תקלה ו/או להתחייב לפתרון בלוח זמנים מוגדר.
10. ככל שלא הוסכם אחרת בין הצדדים, בכתב ובמפורש, גיבוי תוכנות, מידע ונתונים של הלקוח יהיה באחריות הלקוח. הלקוח מודע לכך כי מתן שירותי ה- IT, מרחוק ו/או באתר הלקוח, כרוכה בטיפול במחשבים שעל גביהם מאוחסנים תכנים. באחריות הלקוח לדאוג לגיבוי תכנים בעלי ערך ללקוח, ואומניטלקום לא תהיה אחראית לאובדן תכנים ו/או מידע ו/או נתונים.
11. יתר הוראות הסכם זה, ובכלל זאת סעיפי הגבלת האחריות החלה על אומניטלקום, יחולו בהתאמה ובשינויים המחויבים גם על שירות ה-IT שבסעיף זה.


8. שירות מיסוך הקלטה
1. הלקוח יהיה רשאי, לאחר שנמצא מתאים ואושר על ידי אומניטלקום, לרכוש שירות מיסוך הקלטה (להלן: "שירות המיסוך").
2. שירות המיסוך, מאפשר ללקוח להצניע נתונים ו/או מידע מסוים הנמסר לו במהלך שיחה מוקלטת, בין באמצעות עיוות קול ו/או השמעת צליל ו/או קטיעת ההקלטה ו/או בכל אופן אחר בהתאם לשיקול דעתה של אומניטלקום.
3. ידוע ללקוח כי שירות המיסוך, מתופעל באופן עצמאי על ידי הלקוח בלבד, באחריותו, בשליטתו ובאמצעות מערכותיו. הלקוח מאשר כי ידוע לו שייתכן כי שירות המיסוך לא יהיה זמין בכל עת ו/או לא יאפשר את מיסוך מלוא הנתונים אשר ברצון הלקוח ו/או לקוחותיו שלא לכלול בהקלטת השיחה, ולא תהיה ללקוח ו/או לבאים מטעמו כל טענה ו/או דרישה כנגד אומניטלקום בגין האמור.
4. הלקוח מאשר כי ידוע לו שלא ניתן לבטל את המיסוך שיבוצע על ההקלטה ו/או חלקיה, ולאחר הפעלת שירות המיסוך, לא ניתן יהיה לשחזר את מידע ו/או הנתונים אשר לגביהם הופעל שירות המיסוך.
5. מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח מאשר כי ידוע לו שעשויות להיגרם הפרעות בשירות, לרבות כתוצאה משילוב מוצרי צד ג' במערכות הלקוח, ואומניטלקום לא תהיה אחראית לאי התאמת שירות המיסוך ללקוח ו/או למערכותיו ו/או לכשל בתפעולו של שירות המיסוך כתוצאה ממערכות ו/או מוצרי צד ג'.
6. יתר הוראות הסכם זה, ובכלל זאת סעיפי הגבלת האחריות החלה על אומניטלקום, יחולו בהתאמה ובשינויים המחויבים גם על שירות המיסוך.


9. מספרי חירום. מובהר כי שיחות למספרי חירום לא יירשמו ולא יופיעו ברישומי השיחות של הלקוח (אצל אומניטלקום) וכן לא יוקלטו במסגרת שירות הקלטת שיחות (ככל שנרכש על ידי הלקוח).


10. הלקוח מאשר כי ידוע לו ששירות Smart-X מבוסס על שירות הנרכש על ידי אומניטלקום מספק שירותי סלולר, ומשכך תלויה אומניטלקום באופן, טיב ואיכות השירות המסופק על ידי ספק שירותי הסלולר. ספק שירותי הסלולר הסכים לספק את השירות כנגד הסכמת הלקוח לכל התנאים הבאים:
(א) ספק שירותי הסלולר רשאי בכפוף לרישיון המפעיל שלו, לשנות, להוסיף או להחליף את מספרי החיוג השונים, מספרי המנוי, מספרי הקודים השונים, וכן את התדרים בהם פועלים המוצרים, ואין הלקוח קונה כל זכות ביחס למספרים ולתדרים כאמור.
(ב) ספק שירותי הסלולר לא יהיה אחראי לכל מקרה שבו על פי הוראות משרד התקשורת תופסק פעולת רשת ספק שירותי הסלולר או חלקה בשל נסיבות כאלה ואחרות.
(ג) ספק שירותי הסלולר לא יהא אחראי לכל תוצאה שתנבע מאי זמינותם של השירותים או מאי התאמתם לצרכי הלקוח. הלקוח נוטל על עצמו את מלוא הסיכונים הנוגעים לאבטחת המידע, הנשלח על ידו במסגרת השירותים ולמערכות המחשוב ולמידע שבהן, שלהן קישור עקיף או ישיר לשירותי העברת הנתונים.
(ד) בשום מקרה לא יהיה ספק שירותי הסלולר אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד בין ישיר ובין עקיף, אם ייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור או הנובע לשיבושים, תקלות, ניתוקים באספקת שירותי רשת ספק שירותי הסלולר או לאיכותם, אף אם נגרמו בשל תקלה במוצר. ספק שירותי הסלולר לא יהיו אחראי לכל תשדורת, שבוצעה ברשת ספק שירותי הסלולר אלא הלקוח לבדו.
(ה) ידוע כי שירותי סלולר, מטיבם, צפויים לשיבושים ותקלות. ייתכן שבאזורים או במקומות מסוימים לא יהיה כיסוי מלא של רשת ספק שירותי הסלולר. כמו כן יתכן כי גם במקומות בהם קיים כיסוי היום, יתכן שלא יהיה כיסוי בעתיד ו/או תחול ירידה באיכות הכיסוי בנוסף גם במקומות בהם יש כיסוי יתכן שחלק מן השירותים לא יהיו זמינים. הכיסוי של רשת ספק שירותי הסלולר מושפע גם מגורמים חיצוניים, כגון תקלות ברשתות תקשורת אחרות, תנאי מזג אוויר, קשיים בהקמת אתרים, פגיעה פיזית באתרים וכיו"ב. יצוין כי חלק משירותי ספק שירותי הסלולר עשויים להינתן באמצעות רשתות של מפעילים אחרים (במסגרת נדידה פנים ארצית) בהתאם לתנאיהם. ספק שירותי הסלולר יעשה מאמצים סבירים לבצע כל תיקון הנדרש לשם פעולתה התקינה של רשת ספק שירותי הסלולר בהקדם האפשרי. לתיקון תקלות הגורמות להפסקות כלליות תינתן עדיפות.
כל התנאים המפורטים בסעיף ‎9 זה לעיל, יהוו חוזה לטובת צד שלישי (ספק שירותי הסלולר) וכן הם יחולו בהתאמה ובשינויים המחויבים על אומניטלקום, וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה.


11. מידע של הלקוח
1. הלקוח מאשר כי כל הפרטים והנתונים הנמסרים על ידו לאומניטלקום לשם מתן השירות או במהלכו יישמרו במאגרי המידע של אומניטלקום. בנוסף, ככל שהשירות כולל מרכיב שירות המחייב ו/או המאפשר איסוף ו/או שמירה של מידע של הלקוח על גבי מערכות אומניטלקום ("המידע"), הרי שהלקוח מאשר שמירת המידע כאמור. עם תום תקופת ההסכם תהיה רשאית אומניטלקום למחוק את המידע, בתנאים המפורטים בהסכם זה, וללקוח לא תהיה טענה ו/או דרישה כלשהי.
2. ידוע ללקוח שייתכנו מצבים בהם אומניטלקום תבצע האזנה למס' שיחות מוקלטות על ידי הלקוח, במקרה של תקלה בשירות ו/או תלונה של הלקוח בדבר איכות השירות, והוא נותן את הסכמתו לכך. וזאת לשם תפעול ו/או מתן שירותי תמיכה ותחזוקה ו/או טיפול בתקלה בשירותים. אומניטלקום תבצע את ההאזנה למטרה זו בלבד, וללקוח לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד אומניטלקום בעניין זה. מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח מתחייב ליידע את הגורמים המוקלטים על ידו כי השיחות מוקלטות, וכי ייתכן כי ייעשה בהם שימוש, לרבות על ידי אומניטלקום, לצורך האמור לעיל.
3. מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח נותן הרשאה לאומניטלקום לעשות שימוש במידע לשם עשיית כל פעולה הנחוצה לשיקול דעת אומניטלקום, לשם אספקת השירות. מובהר למען הסר ספק בלבד, כי אומניטלקום תהיה רשאית למסור לצד שלישי כלשהו כל מידע שהיא תידרש למוסרו לפי דין ו/או בהתאם לצו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת.
4. במהלך תקופת ההסכם תפעיל אומניטלקום מערכות הגנה מקובלות לשמירת המידע השמור במערכותיה מפני מעשי פריצה ו/או גניבה ו/או מחיקה ו/או הונאה של צדדים שלישיים; ואולם, ידוע ללקוח כי מערכת ההגנה המופעלת על ידי אומניטלקום, אינה יכולה לחסום , למנוע או לזהות כל מקרה כאמור. לפיכך, ככל שהמידע האמור הוא בעל ערך עבור הלקוח, הלקוח יהיה אחראי לפעול לגיבוי המידע הנשמר אצל אומניטלקום, בכל עת במהלך תקופת ההסכם. מבלי לגרוע מיתר הוראות הסכם זה, מובהר כי אומניטלקום לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם ללקוח בקרות אירוע כאמור בסעיף זה לעיל.


12. אחריות
1. השירות ואפשרות השימוש בו תלויים, בין היתר, בזמינות ותקינות של ציוד התקשורת והתשתית של הלקוח ושל צדדים שלישיים וכן ברשתות תקשורת של מפעילים וספקים אחרים, כמו גם בתקינות רשת החשמל בחצרי הלקוח. אומניטלקום אינה ולא תהיה אחראית לתקלה ו/או כשל באספקת השירות מכל סיבה שהיא שאינה בשליטתה המלאה והבלעדית של אומניטלקום.
2. על אף שאומניטלקום משקיעה מאמצים ומשאבים בשירות ההקלטות, אין באפשרותה להתחייב כי שירות הקלטת השיחות יפעל ללא דופי, ואינה מתחייבת כי ניתן יהיה לאתר כל שיחה שבוצעה במערכת ההקלטות, הן בשל קושי באיתור והן מסיבות טכניות אחרות; לפיכך, הלקוח מאשר כי לא תהיה לא טענה ו/או תביעה בשל כך. מבלי לגרוע מהאמור, הלקוח יהיה האחראי הבלעדי לקיום הוראות הדין בשל היות השיחות מוקלטות על ידי המערכת ויהיה אחראי בלעדי לכל טענה של צד שלישי, לרבות בשל פגיעה בפרטיות, לשון הרע וכיו"ב.
3. אומניטלקום לא תהיה אחראית ולא תישא בנזקים כלשהם שיגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מאובדן הכנסה, רווח מנוע, אובדן מידע, אובדן נתונים, אובדן זמן מחשב ו/או כל נזק תוצאתי ו/או עקיף ו/או נזקים שיגרמו כתוצאה מנסיבות של כוח עליון. אחריותה של אומניטלקום לנזקים ישירים בקשר עם ו/או כתוצאה מהשירות, תהא מוגבלת לסך התשלומים ששולמו בפועל על ידי הלקוח לאומניטלקום בגין אספקת השירות, בשני (2) החודשים שקדמו להיווצרות עילת התביעה. הגבלת האחריות האמורה תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.


13. שירות אומניטלקום
מוקדי השירות והתמיכה של אומניטלקום עומדים לרשות הלקוח למתן שירות תמיכה טלפוני ופועלים על מנת להיענות לקריאות שירות של הלקוח בהתאם לזמני השירות ולרמת השירות שלהלן:
– מענה טלפוני בימים א' עד ה' – בין השעות 09:00 ועד 18:00 (למעט ערבי חג, ימי חג וימי שבתון).
– זמן תגובה לתחילת טיפול בתקלה משביתה יהיה עד 5 שעות מפתיחת הקריאה.
– זמן תגובה לתחילת טיפול בתקלה אחרת יהיה עד 24 שעות מפתיחת הקריאה.
ליצירת קשר ופתיחת קריאת שירות יש להתקשר למספר:
03-7222224 או באמצעות דואר אלקטרוני ל- support@omnitelecom.co.il
– על אף האמור לעיל, זמני ורמת השירות עבור שירותי ה-IT [ככל ונרכשו על ידי הלקוח] יהיו כאמור בהצעת המחיר.


14. שונות
1. כל זכויות הקניין הרוחני וכל זכות קניינית אחרת (ככל שקיימת) הקשורה בשירות, לרבות הסימנים המסחריים, עיצוב גרפי, לוגו, יישומי תוכנה (אפליקציות), הנם בבעלות אומניטלקום או מי מספקיה והם מוגנים בזכויות יוצרים ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, בהתאם להוראות כל דין. אין בהסכם זה כדי להקנות ללקוח זכות כלשהי בשירות ו/או באיזה ממרכיביו, למעט הזכות לעשות שימוש בשירות בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם ולמשך תקופת ההסכם בלבד.
2. ביטול או קביעה בדבר בטלותו של תנאי בהזמנת שירות זו או חלקה יחולו רק לגבי אותו תנאי או אותו חלק, לפי העניין, ואין בהם כשלעצמם כדי לפגוע בתוקפה המחייב של הזמנת השירות או של תנאי אחר בה.
3. ידוע ללקוח כי מס' הטלפון שיועמדו על ידי אומני טלקום לצורך מתן השירות הנם מספרים שהוקצו לה על ידי מפעילי תקשורת אחרים. השימוש במספרים אלה ייעשה אך ורק במהלך תקופת ההסכם ולצורך מתן השירות ואין ולא תהיה ללקוח כל זכות מכל מין וסוג בקשר עם המספרים, במהלך תקופת ההסכם ו/או לאחריה, אלא אם יאושר אחרת מראש ובכתב ע"י אומניטלקום.
4. הלקוח מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהשימוש בפורטל המשתמשים (ממשק המשתמשים) האינטרנטי יעשה על אחריותו הבלעדית. אומניטלקום לא תישא בכל אחריות לשימוש שכזה. הלקוח מאשר בזאת כי הוא מודע כי שימוש בממשק שאינו עולה בקנה אחד עם ההגדרות המפורשות שניתנו לו עלול לבטל הגעת שיחות ליעדיהן או למנוע ממנו להוציא שיחות, ו/או לגרום לבעיה/תקלה אחרת במערכת הטלפוניה שלו. הלקוח מבין ומאשר כי גישה לפורטל תאפשר גישה לנתוני שיחות שלו, האזנה להקלטותיהן ועוד ולפיכך עליו לשמור על השם והסיסמא שלו בסודיות מלאה.
5. ככל שהלקוח בחר לרכוש את שירות "רשימה שחורה" (Black List) של אומניטלקום, המאפשר ללקוח לבקש חסימה של רשימת מספרי טלפון שיגדיר הלקוח (וכפי שתשתנה מעת לעת לבקשת הלקוח), תפעל החברה ליישום החסימה במטרה שתחול על כלל מספרי הטלפון שהועמדו לשימושו של הלקוח, אך היא אינה יכולה להתחייב כי בכל מקרה ובכל מצב לא ניתן יהיה להתקשר למספרים החסומים מכלל מספרי הטלפון שיוקצו לשימושו של הלקוח. כמו כן, הלקוח יהיה אחראי לעדכן את רשימת המספרים החסומים, מעת לעת לפי צרכיו, וכן לעדכן את כל מי שעושה שימוש בשירות מטעמו בדבר קיום החסימה, ולא תהיה ללקוח טענה ו/או דרישה כנגד אומניטלקום בעניין זה.
6. הלקוח מתחייב כי לא יבצע ולא יאפשר לאחר לבצע פעולות המהוות הונאה ו/או שימוש לרעה (abuse) ו/או שימוש בניגוד להוראות כל דין.
7. השירות מיועד אך ורק לשימוש של הלקוח. הלקוח אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את התחייבויותיו ו/או זכויותיו לפי הסכם זה לצד שלישי כלשהו, ללא קבלת אישור אומניטלקום, מראש ובכתב. כמו כן, הלקוח מתחייב כי לא יאפשר לאחר לעשות שימוש בשירות, בתמורה (re-sell) או שלא בתמורה, במישרין ו/או בעקיפין, אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה של אומניטלקום מראש ובכתב ובתנאים שתקבע.
8. אומניטלקום תהיה רשאית להמחות את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לפי הסכם זה, בשלמותן או בחלקן, כפי שתמצא לנכון וללא צורך בקבלת הסכמת הלקוח, וכן להעביר לצד שלישי את אמצעי התשלום שמסר הלקוח, לרבות במסגרת מכירת פעילות של אומניטלקום ו/או מיזוגה. למען הסר ספק, יובהר כי בהעברה כאמור, מסכים הלקוח כי ימסרו לאחר כל הפרטים והמידע, לרבות בעניין אמצעי התשלום, המצויים בידי אומניטלקום בקשר עם אספקת השירות ללקוח.
9. הלקוח לא יהיה רשאי לקזז ו/או להפחית סכום כלשהו, מהתשלומים שהוא חייב בהם לפי הסכם זה.
10. אומניטלקום תהיה רשאית להוסיף ו/או לשנות את תנאי השימוש בשירות בהודעה בכתב ללקוח של 30 יום מראש. השינוי ייחשב כחלק בלתי נפרד מההסכם בין הצדדים. מובהר כי הלקוח יהיה רשאי במקרה כאמור להודיע על רצונו להפסיק את ההתקשרות, בהתאם לאמור בסעיף 2.2 לעיל.
11. על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה, ביצועו, פרשנותו ו/או בכל עניין אחר הנוגע להסכם זה.
12. בחתימה על הצעת מחיר זאת הנך מאשר שקראת והבנת את תנאי השימוש הכלליים של שירותי אומניטלקום.
13. ההצעה בתוקף ל-14 יום או למשך זמן קצר יותר ככל שהצעת המחיר מתייחסת למוצר / שירות הנמצא במבצע, שאז תוקף ההצעה היא למשך 14 יום או עד לתום תקופת המבצע (בהתאם לפרסום הרלוונטי), לפי המוקדם.
14. ט.ל.ח

צור קשר

מעוניינים לקבל מידע נוסף על השירותים שלנו? מעוניינים בהצעת מחיר או שיחת ייעוץ? נשמח לעמוד לרשותכם בכל נושא. אנא מלאו את הטופס ואנו נחזור אליכם בהקדם האפשרי.